Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας της υποδομής firewall της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για την υποδομή Firewall του κατασκευαστικού οίκου Fortinet, που διαθέτει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λόγω της μεγάλης σημασίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές που εφαρμόζονταν έως σήμερα.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της (έναρξη όχι νωρίτερα από 30/12/2023).

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% – των €123.256,00 [€99.400,00 + Φ.Π.Α. (24%) €23.856,00].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.». Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον κωδικό λογιστικής 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 08.12.2023 και ώρα 15:00.

 

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Η Διορθωτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.