Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

 

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των €1.279.680,00 [€1.032.000,00 + ΦΠΑ (24%) €247.680,00] (δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του πόσου της σύμβασης).

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας», δ.τ. «ΕΔYΤE Α.Ε.». Η δαπάνη για τη Σύμβαση αυτή βαρύνει τον κωδικό λογιστικής 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024 και 2025 του Φορέα. Η δαπάνη για το δικαίωμα προαίρεσης βαρύνει τον προϋπολογισμό 2026 του φορέα με σχετική πίστωση.

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα 19/07/2023 έως 03/08/2023.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.