Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του ΥΕ4 «Υπολογιστική και αποθηκευτική ψηφιακή υποδομή για την έρευνα» της Πράξης «Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια εξυπηρετητών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων υψηλών επιδόσεων (Fast Storage) οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΥΤΕ της Κνωσού.

Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού έχει ως στόχο την υποστήριξη του νέου επάλληλου δικτύου μεταγωγής ερευνητικής κίνησης ειδικών εφαρμογών στον κορμό του δικτύου ΕΔΕΤ που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου Helix. Αυτό το νέο δίκτυο έχει αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου για την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων. Με την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού, θα διασφαλιστεί ότι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει την απαραίτητη υποδομή για να υποστηρίξει αποτελεσματικά το νέο δίκτυο και να διεκπεραιώσει τις λειτουργίες του με αποδοτικό τρόπο. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα παρέχει την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ, την αποθηκευτική χωρητικότητα και την απόδοση που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του νέου δικτύου.

Η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, εφαρμογή πολύπλοκων αλγορίθμων ή ακόμη και εκτέλεση μοντέλων μηχανικής μάθησης από πολλαπλούς χρήστες ή συσκευές ταυτόχρονα.

Η ανάγκη για επαρκή αποθηκευτική χωρητικότητα καθίσταται απαραίτητη λόγω της δημιουργίας, συλλογής και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων με σκοπό την γρήγορη προσπέλαση για την ομαλότερη λειτουργία του δικτύου καθώς και για λόγους ασφαλείας και λόγους αποκατάστασης κατεστραμμένων δεδομένων.

Καθώς το δίκτυο αναπτύσσεται και εξελίσσεται, οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτική χωρητικότητα αναπόφευκτα θα αυξηθούν. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός προσφέρει την απαραίτητη επεκτασιμότητα δίνοντας στην ΕΔΥΤΕ την δυνατότητα της προσαρμογής της υποδομής σε μελλοντικές ανάγκες χωρίς να χρειάζεται η πλήρης αντικατάστασή του.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξυπηρετητών ο καθένας εκ των οποίων θα έχει μέγεθος 1U. Λόγω των απαιτήσεων της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου οι εξυπηρετητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον σαράντα (40) HT-enabled cores και τουλάχιστον 1.5 TB RDIMM μνήμη. Επίσης θα πρέπει να έχουν οκτώ (8) SSD δίσκους με τουλάχιστον τριάντα (30) Terabyte συνολική χωρητικότητα 1DWPD (Drive Writes per Day). Τέλος θα πρέπει να διαθέτουν 4×10/25 GBe SFP28 για λόγους συνδεσιμότητας και λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν Best Class Full Redundant τροφοδοτικά ρεύματος (PSUs).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 558.000,00 €[450.000,00 € + ΦΠΑ (24%) 108.000,00 €] με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% επί του συμβατικού τιμήματος.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα με σχετική πίστωση.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910033).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 της πράξης: «HELIX: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 5549/1676/A2/31-10-2017 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση με αριθ. πρωτ. 2879/23-05-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5002781. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζεται σε δυο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε τρία (3) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–4: Παράδοση Έργου.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 31.08.2023 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις σε ερωτήματα Οικονομικών φορέων για την Διακήρυξη του διαγωνισμού.