Πρόσκληση για παροχή πληροφοριών (RFI)

HellasQCI
Ανάπτυξη προηγμένων εθνικών συστημάτων Κβαντικών Υποδομών
Επικοινωνίας (QCI) στην Ελλάδα

Πρόσκληση για παροχή πληροφοριών (RFI)

Πρόσκληση για δοκιμή Proof of Concept ( PoC) για ερευνητικούς σκοπούς για
κβαντική κρυπτογράφηση οπτικού δικτύου

Πρόσκληση για δοκιμή Proof of Concept (PoC) (Αρχείο PDF) για ερευνητικούς σκοπούς για κβαντική κρυπτογράφηση οπτικού δικτύου. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την υλοποίηση των δικτύων και δοκιμών χρήσης του HellasQCI. Οι προμηθευτές ή η κοινοπραξία προμηθευτών παρακαλούνται να διαβιβάσουν τις προτάσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hellasqci-technicalboard@lists.grnet.gr έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023