Διευκρίνιση της Αναθέτουσας Αρχής σε ερώτημα Οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της υπηρεσίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε e:Presence»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρίνιση Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρίνιση της Αναθέτουσας Αρχής σε ερώτημα Οικονομικού φορέα για την Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της υπηρεσίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε e:Presence»