Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για το έργο «Ανοικτά Δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για το έργο «Ανοικτά Δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες παρέμβασης:

●            Τη διάθεση Ανοικτών Δεδομένων

●            Την Ανοικτή Διακυβέρνηση & Συμμετοχή

Ανοικτά Δεδομένα

Η ανάπτυξη μηχανισμών και πρότυπων διαδικασιών για τη συλλογή, διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και μέγιστη αξιοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα θα συμβάλει αποφασίστηκα αφενός στην ενίσχυση της συμμετοχής, της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου αφετέρου θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα ανοικτά δεδομένα παίζουν το ρόλο του καταλύτη στην οικονομία, ενεργοποιώντας πολίτες και επιχειρήσεις για τη δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα οφέλη από τη διάθεση Ανοικτών Δεδομένων συνοψίζονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση συνόλων δεδομένων, στη μείωση κόστους λειτουργίας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και του Δημόσιου Τομέα.

Ανοικτή Διακυβέρνηση- Συμμετοχή

Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη δράσεων και ρυθμίσεων που αφορούν στην Ανοικτή Διακυβέρνηση, ενισχύουν την οικοδόμηση αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και να ενημερώνονται για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, να συμμετέχουν σε σχετικές διαβουλεύσεις, να παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής των αποτελεσμάτων μιας διαβούλευσης, να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τους φορείς εφαρμογής. Τα οφέλη συνοψίζονται στην ενίσχυση των Δημοκρατικών Θεσμών και τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 5.227.840,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.216.000,00€, ΦΠΑ: 1.011.840,00€).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 4 Απριλίου 2023 έως 19 Απριλίου 2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 4 Απριλίου 2023 έως 19 Απριλίου 2023 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ανοικτά Δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας».