Διευκρίνιση Νο3 της Αναθέτουσας Αρχής σε ερώτημα Οικονομικού φορέα για την υπ’ αρ.πρωτ. 2867/ΑΣ/10.02.2023 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρίνιση Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρίνιση της Αναθέτουσας Αρχής σε ερώτημα Οικονομικού φορέα για την Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων για «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»

• Τμήμα Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού»

• Τμήμα ΙΙ « Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»