Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και ανωνυμοποίησης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του COVID-19», στο πλαίσιο του ΥΕ9 της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841»

Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων καταγραφής, επίβλεψης και αυτόματης προειδοποίησης όσον αφορά την κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας HARMONI (High-performance Archiving and Retrieval of Medical On-line Imaging).
  • Η ανάπτυξη προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) της υπηρεσίας HARMONI προς τρίτες εφαρμογές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Η επέκταση της υπηρεσίας HARMONI σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
  • Η υλοποίηση διαδικασίας ανωνυμοποίησης των ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων της υπηρεσίας HARMONI.
  • Η υλοποίηση της υπηρεσίας anonymous HARMONI, η οποία θα παρέχει ανωνυμοποιημένα ιατρικά απεικονιστικά δεδομένα στην ερευνητική κοινότητα.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση λειτουργικότητας αξιόπιστης διάγνωσης της COVID-19 με την εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης που θα παρέχει στους χρήστες: ταυτοποίηση, ασφαλή είσοδο, μηχανή αναζήτησης για εύρεση των απεικονιστικών δεδομένων των ασθενών, ασφαλή αποθήκευση απεικονιστικών δεδομένων και λειτουργικότητα διάγνωσης.

Επίσης, αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή δωρεάν υποστήριξης για δεκαοκτώ (18) μήνες για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών (παρακολούθηση, διόρθωση σφαλμάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης).Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα αναπτυχθεί με άδεια ανοικτού λογισμικού και θα αποτελέσει παραδοτέο του παρόντος έργου.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 1.039.700,00€ [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 838.467,74 €, ΦΠΑ: 201.232,26€].

Φορέας χρηματοδότησης του εν λόγω έργου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωδ., ΣΑΕ1631. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2022 της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με σχετική πίστωση. Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του ΥΕ9 «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και ανωνυμοποίησης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του COVID-19» της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4351/747/Α2 στις 28.06.2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5041841. Οι Συμβάσεις χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της. Περιλαμβάνεται δωρεάν υποστήριξη για δεκαοκτώ (18) μήνες για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 26/04/2023 και ώρα 14:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.