Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού».

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2867/ΑΣ/10.02.2023 Διακήρυξη του ως άνω Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, και κατόπιν αιτημάτων που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα, παρατείνοντας τον εν λόγω Διαγωνισμό κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ..

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η επιστολή παράτασης είναι διαθέσιμη εδώ.