Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της υπηρεσίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε e:Presence».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιασκέψεων για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας e:Presence.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: € 409.200,00 [ποσό χωρίς ΦΠΑ €  330.000,00€, + ΦΠΑ(24%) €79.200,00].

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρίνιση Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμη διευκρίνιση σε ερώτημα Οικονομικού φορέα για την Διακήρυξη του διαγωνισμού.