Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔYΤE Α.Ε. στην Κνωσό (ΕΔΥΤΕ/Κνωσός) και στον ποταμό Λούρο (ΕΔΥΤΕ/Λούρος) στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν :

•             Προληπτική και διορθωτική συντήρηση για το σύνολο του υποστηρικτικού εξοπλισμού.

•             Υπηρεσίες συνεχούς (24×7) απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων από οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης και λειτουργίας υποδομών.

•             Προγραμματισμός και υλοποίηση συντήρησης σε περιοδική βάση.

•             Εκπόνηση αναφορών λειτουργίας, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε τριμηνιαία βάση.

•             Άμεση απόκριση με εξειδικευμένους ή/και πιστοποιημένους τεχνικούς στο πεδίο σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει την λειτουργία του κόμβου.

•             Υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του έργου με διαθεσιμότητα και παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μικρουλικών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού στο βαθμό που περιγράφεται στο παρόν τεύχος.

•             Περιοδικό έλεγχο της ποιότητας πετρελαίου (ανά τρίμηνο) στις δεξαμενές καυσίμου με χημική ανάλυση οξείδωσης και έλεγχο βιολογικής μόλυνσης (μύκητες).

•             Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων, την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής, την επέκταση των υποδομών, για την βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των υποδομών και των διαδικασιών επείγουσας ανάγκης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 458.800,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.000,00€, ΦΠΑ: 88.800,00€).

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.