Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1417/ΑΣ/24.01.2023 Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρινήσεις για την Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων για «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών»