Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1417/ΑΣ/24.01.2023 Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/ αιτήματα για τη Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων για «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών»