Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της υπηρεσίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε e:Presence».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιάσκεψης για τη λειτουργία της υπηρεσίας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε e:Presence» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποδομών τηλεδιασκέψεων για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας ePresence.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των  409.200,00€ [330.000,00€ + ΦΠΑ 24% 79.200,00€].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 14 Φεβρουαρίου 2023 έως 1 Μαρτίου 2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ