Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με τίτλο «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με γεωχωρική βάση δεδομένων με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών της διαχείρισης των δελτίων βλαβών / συντήρησης καθώς και του μητρώου υποδομών / διαχείρισης περιουσίας των ΑΕΙ»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με τίτλο «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με γεωχωρική βάση δεδομένων με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών της διαχείρισης των δελτίων βλαβών / συντήρησης καθώς και του μητρώου υποδομών / διαχείρισης περιουσίας των ΑΕΙ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην ευέλικτη ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία συστήματος διαχείρισης υποδομών των ΑΕΙ, με σκοπό τη συνολική διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των δικτύων. Πρόκειται να αξιοποιήσει και να αναβαθμίσει το Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης της περιουσίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω εξέλιξης των ψηφιακών υποδομών στις λειτουργικές εγκαταστάσεις των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίσης, περιλαμβάνει κάθε υποδομή (κτήρια, μόνιμο εξοπλισμό, δίκτυα) που είναι στην περιοχή ευθύνης της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

Αντικείμενο της σύμβασης που θα προκύψει από τον εν λόγω Διαγωνισμό, είναι οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, το οποίο θα αναπτυχθεί και θα έχει δύο βασικά υποσυστήματα:

  • Θα αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δελτίων, όπως δελτίων βλάβης ή συντήρησης. Τα δελτία θα υποβάλλονται από τους χρήστες σε φόρμα στο web ή και θα δημιουργούνται από το ίδιο το σύστημα (π.χ. σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης) και θα τα διαχειρίζεται η τεχνική υπηρεσία. Το σύστημα θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους (χρήστες, τεχνική υπηρεσία, εργολάβος, επιβλέπων, κ.λπ.) για ό,τι εξέλιξη υπάρχει σε ένα δελτίο.
  • Θα αποτελεί επίσης ένα μητρώο υποδομών ως αναβάθμιση του λειτουργούντος ΠΣ διαχείρισης περιουσίας. Για κάθε υποδομή που περιλαμβάνεται θα αναφέρονται τα σχέδια και όποια άλλη πληροφορία υπάρχει, ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου, ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία που διαθέτει ή μη το κτίριο στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (άρθρο 10 του Ν.4635/2019).

Το σύστημα θα περιλαμβάνει σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας ως εξέλιξη / αναβάθμιση του ΠΣ περιουσιολογίου, στο οποίο η αρμόδια τεχνική υπηρεσία θα μπορεί να βλέπει στο χάρτη όλα τα δίκτυα και τα κτήρια, καθώς και να ανακτά οποιοδήποτε σχέδιο κτιρίου και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία. Παράλληλα, θα διαλειτουργεί μέσω ανοικτών προτύπων με όλα τα υφιστάμενα σχετικά συστήματα.

Το ως άνω έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 411.680,00€ [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 332.000,00€, + ΦΠΑ: 79.680,00€].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 13/02/2023 έως και 28/02/2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 13/02/2023 έως και 28/02/2023 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με γεωχωρική βάση δεδομένων με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών της διαχείρισης των δελτίων βλαβών / συντήρησης καθώς και του μητρώου υποδομών / διαχείρισης περιουσίας των ΑΕΙ».