Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση Λειτουργίας ΠΣ Εύδοξος»

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. πρωτ 18307/07.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση και Επέκταση Λειτουργίας ΠΣ Εύδοξος» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση της διανομής συγγραμμάτων – Επέκταση ΕΥΔΟΞΟΣ»

Απόσπασμα Πρακτικού