Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Επέκταση και αναβάθμιση χωρητικότητας του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Επέκταση και αναβάθμιση χωρητικότητας του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η επέκταση του οπτικού δικτύου μετάδοσης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την προσθήκη ενός νέου κόμβου καθώς και την αναβάθμιση της χωρητικότητάς του με την προμήθεια καρτών μετάδοσης (transponders) σε ταχύτητες έως 400Gbps. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πενταετούς συντήρησης.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των € 450.120,00 [€ 363.000,00 + ΦΠΑ 24% € 87.120,00].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 22 Δεκεμβρίου 2022 έως 6 Ιανουαρίου 2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ