Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. πραγματοποιεί επέκταση και αναβάθμιση της υπηρεσίας ακαδημαϊκής ταυτότητας τόσο όσον αφορά στο φυσικό μέσο (κάρτα), όσο και τις ίδιες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα μόλις εκδοθεί και παραδοθεί στον δικαιούχο θα λειτουργεί και θα περιέχει βασικές και καλά προκαθορισμένες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος θα μπορεί να πιστοποιήσει και να συσχετίσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα με επιπλέον υπηρεσίες, παροχές-προνόμια, προσκομίζοντάς την, στον αρμόδιο κάθε φορά φορέα. Οι αρμόδιοι αυτοί φορείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία της υπηρεσίας ακαδημαϊκής ταυτότητας, προκειμένου να μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Αυτή η πρόσβαση δίνεται μέσω κατάλληλου κόμβου διαλειτουργικότητας που έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί και ο οποίος θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενοποιημένη φύση της ταυτότητας.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υλοποίηση των παρακάτω αναβαθμίσεων του κόμβου διαλειτουργικότητας:

 • Διακριτή διαχείριση της κάθε υπηρεσίας διαλειτουργικότητας (λειτουργία, δικαιώματα χρήσης)
 • Υλοποίηση νέων υπηρεσιών για διαλειτουργικότητα με:
 • τον κόμβο ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ
 • φορείς ηλεκτρονικού εισιτηρίου
 • το σύστημα οικονομικής εκκαθάρισης ηλεκτρονικού εισιτηρίου
 • το σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (Π.Σ. ΑΤΛΑΣ)
 • το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος
 • Γραφικό περιβάλλον για χρήση του από εξουσιοδοτημένους φορείς που θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ και να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων
 • Ανάπτυξη υπηρεσίας μέσω της οποίας οι δικαιούχοι (α) θα μπορούν να ενημερώνονται για τα τηρούμενα προσωπικά τους δεδομένα και για το ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και (β) θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα υποκειμένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, για την υποστήριξη της λειτουργίας της ομάδας αρωγής χρηστών, αντικείμενο της παρούσας είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής που χρησιμοποιεί, η οποία θα προσφέρει τουλάχιστον τις εξής λειτουργικότητες:

 • Δημιουργία και διαχείριση νέων χρηστών της ομάδας αρωγής χρηστών.
 • Καταγραφή των στοιχείων του καλούντος.
 • Εξειδικευμένες φόρμες καταγραφής και διαχείρισης κάθε ερωτήματος ανάλογα με την κατηγορία του καλούντος.
 • Κατάταξη των ερωτημάτων σε θεματικές κατηγορίες (εξειδικευμένες ανάλογα με την κατηγορία του καλούντος).
 • Παρακολούθηση της ροής εξυπηρέτησης των ερωτημάτων των χρηστών («σε εκκρεμότητα», «έχει απαντηθεί», «χρειάζεται συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης», κ.ο.κ.).
 • Καταγραφή όλων των ενεργειών που εκτελεί κάθε χειριστής της εφαρμογής της ομάδας αρωγής Χρηστών.
 • Αναζήτηση ενεργειών που έχουν καταχωρηθεί στην ομάδα αρωγής χρηστών με βάση σύνθετα κριτήρια (ποιος χειριστής απαντά στο ερώτημα, ποιος χρήστης υπέβαλε το ερώτημα, φάση εξυπηρέτησης του ερωτήματος, κ.ο.κ.).
 • Δυνατότητα επίλυσης ερωτημάτων σχετικά με τις νέες υπηρεσίες (ηλεκτρονικό εισιτήριο, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.).

Τέλος, αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή δωρεάν υποστήριξης για τρία (3) χρόνια για το σύνολο του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, του οποίου τμήμα θα αποτελέσουν τα ανωτέρω.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και Αναδόχου. Η διάρκεια της δωρεάν υποστήριξης για το σύνολο του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας έχει οριστεί σε τρία (3) χρόνια.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό € 337.451,40 [€ 272.138,23 + ΦΠΑ (24%) € 65.313,17].

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ4631. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα με σχετική πίστωση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΕ7 «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών» της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020, με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 1570/16-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΠ8846ΜΠΥΓ-3ΔΕ) απόφαση ένταξης και την υπ’ αρ. 2281/23-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΠ46ΜΠΥΓ-ΒΜΔ) τροποποίηση αυτής και έχει λάβει κωδικό MIS 5087307.

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης Ε4631, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ46310011).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 20 Δεκέμβριου 2022 έως 04 Ιανουαρίου 2023

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ