Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», στο πλαίσιο της υλοποίησης δεσμεύσεων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΔΥΤΕ – Εθνικού Αστεροσκοπείου – ΓΓΤΤ-ΥΨΔ. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

  1. Υπηρεσίες υλοποίησης δύο συνδέσμων οπτικών ινών για την διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου),
  2. Δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δύο συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και
  3. Δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης των δύο συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης έχει οριστεί σε δεκαπέντε (15) έτη.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό € 570.400,00 [ € 460.000,00+ ΦΠΑ (24%) € 110.400,00].

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα με σχετική πίστωση.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ειδικό αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4070/2012 και το υπ’ αριθμ. 6043/20-04-2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 14 Δεκέμβριου 2022 έως 29 Δεκεμβρίου 2022.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ