Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υποδομής τηλεφωνίας ΙΡ για τους φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15012/ΑΣ/11.10.2022 Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού, ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 30/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.