Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841», με αντικείμενο την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ»

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».

Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού ορίζεται σε:

  • πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–4: Οριστική Παραλαβή Έργου για τον τερματικό δικτυακό εξοπλισμό (firewall),
  • δύο (2) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–4: Οριστική Παραλαβή Έργου για τον εξοπλισμό οπτικής μετάδοσης,
  • ένα (1) έτος από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–4: Οριστική Παραλαβή Έργου για τον εξοπλισμό IP/MPLS.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.215.879,99€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης: [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.311.193,55 €, ΦΠΑ: 554.686,45 €], με δικαίωμα προαίρεσης έως [282.258,06€, ΦΠΑ: 67.741,93€]. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται έως 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ίδιων με το υπό προμήθεια αντικείμενο και θα καλύψει πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου για αύξηση του αριθμού του τερματικού δικτυακού εξοπλισμού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 10/11/2022 και ώρα 15:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/ αιτήματα σχετικά με την Διακήρυξης του διαγωνισμού.