Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων «EOSC-Future, EGI-ACE, DICE».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ως άνω έργων, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

 

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «EOSC-Future», μέγιστης διάρκειας έως 30/09/2023, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
  2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων (senior) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «EOSC-Future, μέγιστης διάρκειας έως 30/09/2023, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
  3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών με έμφαση στη λειτουργία υποδομών και την υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «EGI-ACE και DICE», μέγιστης διάρκειας έως 30/09/2023, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι την 22η Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το  εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 22 Αυγούστου 2022. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.