Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του ΥΕ3 «Δικτυακή ψηφιακή υποδομή για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό» της Πράξης «HELIX: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού, για τους ωφελούμενους φορείς της πράξης HELIX. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 272.800,00 € [220.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 55.800,00]

Η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–3: Παράδοση έργου.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/09/2022 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.