Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανανέωση υφιστάμενων αδειών λογισμικού ΙΒΜ Spectrum Scale, Protect & Standard Edition για δύο (2) έτη»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια αδειών χρήσης για την ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού ΙΒΜ, για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Υπερυπολογιστικού Συστήματος ARIS της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και η δωρεάν εγγυημένη λειτουργίας της προμήθειας αυτής για δύο (2) έτη με πρόσβαση στις νέες εκδόσεις και κρίσιμες διορθώσεις σφαλμάτων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  €99.200,00 [€80.000,00 + ΦΠΑ (24%) €19.200,00]

Η υλοποίηση της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της για την προμήθεια και η διάρκεια της δωρεάν εγγυημένη λειτουργίας της προμήθειας σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 27η/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.