Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων

Προκειμένου η ΕΔΥΤΕ να ανταποκριθεί στην αποστολή της και μεταξύ άλλων  να υποστηρίξει δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,   απαιτείται να στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες .

Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων ή δικηγόρων με έμμισθη εντολή που σήμερα υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται δεκατέσσερις (14) θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕ 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΕ ή ΤΕ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΕ 5 ΘΕΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ- ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ 1 ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή με συνεχή αξιολόγηση των βιογραφικών που θα υποβάλλονται μέχρι την 22.10.2021. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), υπεύθυνη δήλωση και βιογραφικό σημείωμα και να τα αποστείλουν στο email hr@admin.grnet.gr.