Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ανανέωση υφιστάμενων αδειών λογισμικού ΙΒΜ Spectrum Scale, Protect & Standard Edition με δωρεάν εγγυημένη λειτουργία προμήθειας».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια αδειών χρήσης για την ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού ΙΒΜ, για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Υπερυπολογιστικού Συστήματος ARIS της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και η δωρεάν εγγυημένη λειτουργίας της προμήθειας αυτής για δώδεκα (12) μήνες με πρόσβαση στις νέες εκδόσεις και κρίσιμες διορθώσεις σφαλμάτων.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  €43.400,00 [€35.000,00 + ΦΠΑ (24%) €8.400,00]
Η υλοποίηση της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της για την προμήθεια και η διάρκεια της δωρεάν εγγυημένη λειτουργίας της προμήθειας σε δώδεκα (12) μήνες από την οριστική παραλαβή της.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 12:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.