Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμβάσεων με αντικείμενο «Υπηρεσίες υλοποίησης, μίσθωσης και συντήρησης συνδέσμων οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμβάσεων με αντικείμενο  «Υπηρεσίες υλοποίησης, μίσθωσης και συντήρησης συνδέσμων οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ»,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Ειδικότερα, το αντικείμενο (όλων των Τμημάτων) αφορά στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και στην απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης (μίσθωση) και συντήρησης για δεκαπέντε (15) έτη, υποδομής οπτικών ινών για την αντικατάσταση υποδομής για την οποία οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης εκπνέουν. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνει: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 4 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (μίσθωση) των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη (μίσθωση) καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Επίσης περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης επί των συμβάσεων που θα υπογραφούν, ύψους κατά μέγιστο 30% επί του ποσού της κάθε σύμβασης, με αντίστοιχη επέκταση του χρόνου παροχής των δικαιωμάτων χρήσης (μίσθωση) και των υπηρεσιών συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών.
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν είναι συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use): Σύμβαση παραχώρησης αναφαίρετου και απαραβίαστου δικαιώματος χρήσης οπτικών ινών,  με χαρακτήρα αποκλειστικότητας, χωρίς περιορισμούς για οποιαδήποτε χρήση.
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες υλοποίησης, μίσθωσης και συντήρησης συνδέσμων οπτικών ινών (Θεσσαλονίκη-Ξάνθη)»: αφορά σε υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνει: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 4 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (μίσθωση) των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης): 905,200.00€
ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών (Σύρος-Σάμος)»: αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνει: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 4 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (μίσθωση) των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης ): 1,178,000.00€
Το αντικείμενο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Για το όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ : 64200000-8                     Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Η Σύμβαση  θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, από 29 Απριλίου 2021 έως 21 Μαΐου 2021.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ