Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών»

22Μαρ21

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αποθηκευτικής υποδομής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- € 1.180.480,00 [€ 952.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 228.480,00].

Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2021 και ώρα 17:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ