Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αποθηκευτικής υποδομής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- € 1.180.480,00 [€ 952.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 228.480,00].
Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2021 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 26η/05/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 01η/06/2021 και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ενημέρωση Παράτασης) μπορείτε να βρείτε την ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 14η/06/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 18η/06/2021 και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο Ενημέρωση Παράτασης  μπορείτε να βρείτε την ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.