Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Βιβλίων/Δεμάτων για την υπηρεσία «Εύδοξος»

Αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συγγραμμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων» της Αναθέτουσας Αρχής, για λογαριασμό των εκδοτών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα). Η παροχή των υπηρεσιών διατίθεται προαιρετικά στους εκδότες των διδακτικών συγγραμμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία της διανομής, ως εναλλακτική δυνατότητα διάθεσης βιβλίων για όσους εκδότες δεν θα υποδείξουν συνεργαζόμενα σημεία διανομής για ένα επιλεγόμενο διδακτικό σύγγραμμα στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης «Εύδοξος». Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει την ίδια χρέωση για όλους τους εκδότες καθώς και για όλες τις αποστολές συγγραμμάτων σε οποιαδήποτε περιοχή. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου έχει αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων όρων που πρέπει να πληροί η παρεχόμενη υπηρεσία ταχυμεταφοράς προς τους εκδότες που συμμετέχουν στην δράση «Εύδοξος». Οι εκδότες θα συνάπτουν ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας με τον Ανάδοχο, εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ταχυμεταφοράς, όπου θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000€) πλέον ΦΠΑ [ΕΥΡΩ: €297.600,00 [€240.000,00 + ΦΠΑ (24%) €57.600,00] με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του ποσού της Σύμβασης, βάσει του προβλεπόμενου αριθμού συγγραμμάτων που θα επιλέξουν οι εκδότες του «Εύδοξος» να παραδώσουν στους φοιτητές μέσω της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των €446.400,00 [€360.000,00 + ΦΠΑ (24%) €86.400,00]. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε επέκταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (24) επιπλέον μήνες.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε σαράντα οχτώ (48) μήνες από την υπογραφή της (έναρξη όχι νωρίτερα από 31/08/2021), με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες και εφόσον παραμένει σε ισχύ το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σε περίπτωση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο δεν θα απαιτείται η παροχή γενικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς βιβλίων/δεμάτων για την υπηρεσία «Εύδοξος», η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις για την Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, έως και την 29/03/2021 και ώρα 17:00, για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων υπηρεσιών και όχι για μέρος του έργου.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.