Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Βιβλίων/Δεμάτων για την υπηρεσία «Εύδοξος»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Βιβλίων/Δεμάτων για την υπηρεσία «Εύδοξος», και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Ειδικότερα, αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συγγραμμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων» της Αναθέτουσας Αρχής, για λογαριασμό των εκδοτών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα). Η παροχή των υπηρεσιών διατίθεται προαιρετικά στους εκδότες των διδακτικών συγγραμμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία της διανομής, ως εναλλακτική δυνατότητα διάθεσης βιβλίων για όσους εκδότες δεν θα υποδείξουν συνεργαζόμενα σημεία διανομής για ένα επιλεγόμενο διδακτικό σύγγραμμα στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης «Εύδοξος». Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει την ίδια χρέωση για όλους τους εκδότες καθώς και για όλες τις αποστολές συγγραμμάτων σε οποιαδήποτε περιοχή. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου έχει αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων όρων που πρέπει να πληροί η παρεχόμενη υπηρεσία ταχυμεταφοράς προς τους εκδότες που συμμετέχουν στην δράση «Εύδοξος». Οι εκδότες θα συνάπτουν ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας με τον Ανάδοχο, εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ταχυμεταφοράς, όπου θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000€) πλέον ΦΠΑ [ΕΥΡΩ: €297.600,00 [€240.000,00 + ΦΠΑ (24%) €57.600,00] με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του ποσού της Σύμβασης, βάσει του προβλεπόμενου αριθμού συγγραμμάτων που θα επιλέξουν οι εκδότες του «Εύδοξος» να παραδώσουν στους φοιτητές μέσω της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των €446.400,00 [€360.000,00 + ΦΠΑ (24%) €86.400,00]. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε επέκταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (24) επιπλέον μήνες.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ