Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των Φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13539/ΑΣ/02‐12‐2020 Διακήρυξη και κατόπιν των από 21/12/2020 και 23/12/2020 αιτημάτων που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό κατά τουλάχιστον έναν μήνα, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα και θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.