Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα δημόσια νοσοκομεία»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία» της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS)5041841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού φιλοξενίας υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού, για την επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ (553.164,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 446.100,00€, ΦΠΑ: 107.064,00€).
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 05/10/2020  έως και 20/10/2020.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 05/10/2020 έως 20/10/2020 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού  για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία» της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».