Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ανίχνευσης δικτυακών ανωμαλιών και αντιμετώπισης επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας»

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια συστήματος ανίχνευσης δικτυακών ανωμαλιών και αντιμετώπισης επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας βασισμένο σε δεδομένα ροών (flowrecords) από τους τρεις (3) δρομολογητές IP του δικτύου ΕΔΕΤ.
Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά:

  • Στην προμήθεια του συστήματος ανίχνευσης δικτυακών ανωμαλιών και αντιμετώπισης επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκαταστήσει το υπό προμήθεια σύστημα στο cloud της εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.
  • Σε υπηρεσίες εκπαίδευσης.
  • Στην εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος για τρία (3) έτη μετά την επιτυχή εγκατάσταση (Οριστική Παραλαβή) του υπό προμήθεια συστήματος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 71.920,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 58.000,00 ΦΠΑ (24%): € 13.920,00].
Η υλοποίηση της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας σε τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή του συστήματος
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι ηΠαρασκευή, 17/07/2020 και ώρα 12:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.