Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Greek Internet Exchange (GR-IX)»

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση του δικτυακού και οπτικού εξοπλισμού του Greek Internet Exchange (GR-IX). Το Το GR-IX είναι το Ελληνικό Internet Exchange. Είναι ουδέτερο και μη κερδοσκοπικό. Το GR-IX είναι το μοναδικό Internet Exchange στην Ελλάδα. Αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως πάροχους υπηρεσιών Internet, πάροχους περιεχομένου κλπ. H διαχείριση του γίνεται από το Εθνικό Δίκτυο  Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) το οποίο λειτουργεί ως «τρίτη έμπιστη οντότητα» και εξασφαλίζει την ουδετερότητα του. Ειδικότερα, το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι δυο (2) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της διασύνδεσης των σημείων παρουσίας του GR-IX» με αντικείμενο:

  • Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού (Data Center Interconnect – DCI).
  • Προμήθεια συστήματος διαχείρισης (NMS).
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

ΤΜΗΜΑ 2: Τμήμα 2 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της πλατφόρμας του GR-IX» με αντικείμενο:

  • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς)
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανά Τμήμα υποδιαιρείται ως εξής:
Τμήμα 1: Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 145.00,00 €, ΦΠΑ: 34,800.00 €, με δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί του πόσου της σύμβασης
Τμήμα 2: Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 240.000,00 €, ΦΠΑ: 57.600,00 €, με δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί του πόσου της σύμβασης.
Οι Συμβάσεις και των δυο τμημάτων θα ανατεθούν με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/12/2019 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.