Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την  «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» με Κωδικό ΟΠΣ 5042208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στα εξής:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος,  το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της  Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (2.728.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 2.200.000,00, ΦΠΑ : 528.000,00). 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2019  έως και 11/10/2019.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 26/09/2019 έως 11/10/2019 Δημόσιας Διαβούλευσης του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»