Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο των ευρωπαικών έργων «AENEAS, CEF eID, EOSC-hub, HPC-Europa3, NI4OS-Europe, PRACE-6IP, SEADATACloud»

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. εξυπηρετεί σήμερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας αφενός με τη διασύνδεση των φορέων σε σύγχρονο οπτικό δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων, αφετέρου με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, που μεταφράζεται σε διάθεση υπολογιστικών, δικτυακών και αποθηκευτικών πόρων στα μέλη της κοινότητας.
Με γνώμονα την ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την Έρευνα και την Εκπαίδευση και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
Παράλληλα, έχει υλοποιήσει και θέσει στη διάθεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ υποστηρίζει δράσεις για τη διάχυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «AENEAS, CEF eID, EOSC-hub, HPC-Europa3, NI4OS-Europe, PRACE-6IP, SEADATACloud» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και του ΙΝΕΑ, για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων:

Αριθμός
Τίτλος «Έργου»
 
1
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο Υπηρεσίες Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «AENEAS, CEF eID, EOSC-hub, NI4OS- Europe, SEADATACloud»
 
2
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο «Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών και Εφαρμογών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «HPC-Europa3, NI4OS-Europe, PRACE-6IP» – Senior Application Support»
 
Αριθμός
Τίτλος «Έργου»
 
3
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο «Υπηρεσίες Διαχείρισης Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Υπηρεσιών Δεδομένων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «EOSC- hub, HPC-Europa3, NI4OS- Europe, PRACE-6IP» – Administation of advanced computing and storage services»

Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την 5η Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.