Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «GN4-3 Research and Education Networking – GÉANT»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού έργου «GN4-3 Research and Education Networking – GÉANT», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών και δυνατότητα επέκτασης επιπλέον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων:

  1. Μία (1) σύμβαση έργου με αντικείμενο τη διαχείριση και ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών εργαλείων, λειτουργιών και υπηρεσιών
  2. Μία (1) σύμβαση έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών
  3. Μία (1) σύμβαση έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών εφαρμογών
  4. Μία (1) σύμβαση έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση προηγμένων υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών,

όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Επίσης, η αναλυτική πρόσκληση περιέχεται στο εδώ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Α. Σακκά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κυρίας Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.