Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Σίτισης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ ΑΕ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών σίτισης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών, θα προσφέρονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, μεσημεριανά γεύματα σε όσα και όποια άτομα της Αναθέτουσας το επιθυμούν.
Το πλήθος των ατόμων του προσωπικού και των συνεργατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΕΔΕΤ Α.Ε. και θα αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, είναι περίπου 100 άτομα. Λαμβάνοντας υπόψη τις εργάσιμες ημέρες στη περίοδο από 01/04/2019 έως και την 31/12/2019, θεωρούμε ότι θα απαιτηθούν περίπου 18.100 γεύματα.
Οι ημέρες σίτισης θα είναι οι μέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες αργίες, καθώς και από άλλες μέρες κατά τις οποίες η ΕΔΕΤ ΑΕ παραμένει κλειστή.
Διάρκεια: : Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): € 59.520,00
Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 28/02/2019 και ώρα 12:00
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc είναι διαθέσιμο εδώ