Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα κτήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω γενικών υπηρεσιών που αφορούν τα κέντρα δεδομένων της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα κτήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:

  • Προληπτική και διορθωτική συντήρηση για το σύνολο του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
  • Υπηρεσίες συνεχούς (24×7) απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων από οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης και λειτουργίας υποδομών.
  • Προγραμματισμός και υλοποίηση συντήρησης σε περιοδική βάση.
  • Εκπόνηση αναφορών λειτουργίας σε τριμηνιαία βάση.
  • Άμεση απόκριση με εξειδικευμένους ή/και πιστοποιημένους τεχνικούς στο πεδίο σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει την λειτουργία του κόμβου.
  • Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων, την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής, την επέκταση των υποδομών, για την βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των υποδομών και των διαδικασιών επείγουσας ανάγκης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων (248.000,00€) –  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 200.000,00€, ΦΠΑ: 48.000,00€).
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  17:00.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων υπηρεσιών και όχι για μέρος του έργου.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα κτήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (Διευκρινίσεις.pdf)