Διευκρινίσεις στα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της υλοποίησης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα»

Αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης για την «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών», παραθέτουμε απάντηση στο κατατεθέν ερώτημα και τροποποιήσεις που έγιναν στο Τεύχος Διακήρυξης μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης. (Διευκρινίσεις.pdf)