Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης τεύχους διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΥΕ-2: «Υπηρεσία διασύνδεσης των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων VAR» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΥΕ-2: «Υπηρεσία διασύνδεσης των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων VAR» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ»,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά:
στην παροχή γενικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για εξήντα τέσσερις (64) μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από τη λήξη πέντε (5) ολόκληρων αγωνιστικών περιόδων μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης. Ειδικότερα, θα διασυνδεθούν τα γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα οι ομάδες της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων του συστήματος VAR, μέσω ενός κλειστού δικτύου πάνω από το οποίο θα διακινούνται τα δεδομένα του συστήματος VAR. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

  • Υπηρεσίες διασύνδεσης και λειτουργίας για 5 έτη, κλειστού δικτύου δεδομένων για τη διασύνδεση των γηπέδων της Super League με την ΕΠΟ.
  • Εξασφάλιση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 2.846.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.295.161,29€, ΦΠΑ: 550.838,71€) με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου.pdf το τεύχος διακήρυξης που τίθεται σε διαβούλευση. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 27/11/2018 έως 12/12/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για το υποέργο 2 «Υπηρεσία διασύνδεσης των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων VAR» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ».