Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης τεύχους διακήρυξης για την ««Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης HELIX»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την  «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού  για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα (MIS 5002781)» και ειδικότερα του «ΥΕ1 Δικτυακή ψηφιακή υποδομή για την έρευνα – οπτικές τεχνολογίες».
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά:
στην προμήθεια, εγκατάσταση, εγγυημένη λειτουργία και υποστήριξη του εξοπλισμού οπτικής μετάδοσης για την αναβάθμιση της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ φορέων με υψηλό ερευνητικό δυναμικό που απαιτούν χωρητικότητες, επάλληλα στις υπάρχουσες, για τη διασύνδεσή τους με ομότιμες εθνικές ή διεθνείς υποδομές. Η αναβάθμιση θα γίνει:

  • με την υλοποίηση νέου μήκους κύματος με διαμόρφωση Ethernet και ταχύτητα 10Gbps για τους φορείς από τους οποίους διέρχεται δακτύλιος του οπτικού δικτύου ΕΔΕΤ, και
  • με τοποθέτηση εξοπλισμού πολυπλεξίας οπτικού σήματος και ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τουλάχιστον δύο νέα οπτικά μήκη κύματος με διαμόρφωση Ethernet και ταχύτητα 10Gbps προς κεντρικό κόμβο του δικτύου ΕΔΕΤ για τους φορείς που συνδέονται με σκοτεινή ίνα σε ένα εγγύ κόμβο του οπτικού δικτύου ΕΔΕΤ.

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Το τέυχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf το τεύχος διακήρυξης  που τίθεται σε διαβούλευση. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr
Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις στα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της υλοποίησης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα» (Διευκρινίσεις.pdf)