Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης προς Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς»

Αντικείμενο της Σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών αρωγής υποστήριξης προς επιλεγμένους Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς φορείς, στο πλαίσιο του ΥΕ6 «Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης προς Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα κινούνται στους ακόλουθους άξονες:
•    τη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών των φορέων.
•    την κάλυψη του ελλείμματος τεχνογνωσίας των φορέων ώστε με την λήξη του έργου το προσωπικό των φορέων να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις υποδομές και τις υπηρεσίες του φορέα καθώς και τις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ, χωρίς εξωτερική βοήθεια.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο της παρούσας, θα παρέχονται πάντα σε συνεργασία με το προσωπικό του αρμόδιου τμήματος του υποστηριζόμενου φορέα (πχ κέντρο δικτύων, τμήμα μηχανογράφησης, τεχνική υπηρεσία κλπ) και σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών προσωπικού του υποστηριζόμενου φορέα.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 992.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 800.000,00 ΦΠΑ: € 192.000,00). Μετά ή/και κατά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο έως την 30η /09/2021.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 16/10/2018, και ώρα 17:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.