Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της υπό ένταξη Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας»

To ΕΔΕΤ προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου μέγιστης διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019, με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη,  για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Προγραμματισμό Η/Υ – Software Architecture Design (1 θέση)
  • Προγραμματισμό Η/Υ – Senior Java Development (3 θέσεις)
  • Τεχνικό και Διαχειριστικό Συντονισμό του Έργου (1 θέση)
  • Συντονισμό της Παρακολούθησης και της Βελτιστοποίησης Επιχειρησιακής Λειτουργίας (1 θέση)
  • Λειτουργία και Ασφάλεια Συστημάτων (3 θέσεις)
  • Συντονισμό του Γραφείου Αρωγής Χρηστών (1 θέση) και
  • Στελέχωση του Γραφείου Αρωγής Χρηστών (5 θέσεις),

Δείτε την περίληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.