Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τα δημόσια νοσοκομεία»

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο
«Προμήθεια φορητού εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο του Υποέργου «Σχεδιασμός, επίβλεψη υλοποίησης και δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης» της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» .
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 4/11/2015 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση: ΕΔΕΤ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα
Ερωτήσεις / Απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό
1)      Α/Α: ΤΧ 1.4 (σελ.12) (αποδιαμόρφωση LTE)

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η συγκεκριμένη αποδιαμόρφωση LTE, πραγματοποιείται χωρίς συγκεκριμένο LTE decoding, μιας και αυτό δεν απαιτείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 50492, για την μέτρηση της ακτινοβολίας.

Απάντηση

 Επιβεβαιώνουμε.
 
2)      Α/Α: ΤΧ 1.6 (σελ.12)

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι με τη συγκεκριμένη παράγραφο εννοείται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα έχει τη δυνατότητα συχνοεπιλεκτικής μέτρησης τηλεπικοινωνιακών σημάτων Radio, TV, GSM, Wimax.

Απάντηση

 Επιβεβαιώνουμε.
 
3)      Α/Α: Σ 1.2 και Σ 1.3 (σελ.14)

Από τη διατύπωση του εν λόγω κειμένου, αντιλαμβανόμαστε ότι επιθυμείτε ο υποψήφιος ανάδοχος να παρέχει τη μόνον την δυνατότητα διορθωτικής βαθμονόμησης (calibration) για όλο το ζητούμενο χρονικό διάστημα αλλά η Οικονομική Προσφορά δεν θα περιλαμβάνει το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών μιας και πρόβλεψη τιμών calibration καθώς και μεταφορικών και άλλων λειτουργικών δαπανών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν (πόσο μάλλον για το πέμπτο έτος που ζητά η Σ 1.3). Παρακαλούμε για την επιβεβαίωσή σας.

Απάντηση

Δεν επιβεβαιώνουμε. 

Στα Σ 1.2 και Σ 1.3 ζητείται μια βαθμονόμηση πριν και μία μετά την εγγύηση. Επίσης, η Οικονομική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης (σελ.27 & σελ.28), δηλαδή μια τιμή για όλα τα ζητούμενα του Έργου.

4)     Στην περίπτωση των εν λόγω υπηρεσιών βαθμονόμησης, Παρακαλούμε γνωρίστε μας αν οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με ISO 9001 ή σύμφωνα με ISO 17025.

Απάντηση

Κατά ISO 9001.