Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ στις ερευνητικές και ακαδημαϊκές διαδικασίες» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»
Η διαδικασία ανάθεσης είναι: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 29.07.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο https://www.eprocurement.gov.gr
Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
12297 – ΤΜΗΜΑ Α
12298 – ΤΜΗΜΑ Β
12299 – ΤΜΗΜΑ Γ
12300 – ΤΜΗΜΑ Δ
12301 – ΤΜΗΜΑ Ε
12302 – ΤΜΗΜΑ ΣΤ
και εδώ