Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ».

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ στις ερευνητικές και ακαδημαϊκές διαδικασίες» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα».
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 18/06/2015 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56
ΤΚ 11527, Αθήνα
ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rfp-grnet4-yp3@lists.grnet.gr
Διευκρινήσεις για την διαβούλευση
Ερώτηση
Πιστεύουμε ότι η διάρκεια υλοποίησης που έχει προδιαγραφεί για το συγκεκριμένο έργο δεν επαρκεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του. Αυτό θα μπορούσε κατ’ επέκταση να δημιουργήσει δυσκολίες στο μέλλον σε οποιονδήποτε Ανάδοχο αναλάμβανε την υλοποίηση του έργου στα προβλεπόμενα, με βάση τον ανοιχτό διαγωνισμό, χρονικά περιθώρια.
Απάντηση
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συνεκτιμήσει το σύνολο των παραμέτρων που αφορούν το έργο προκειμένου για τον ορισμό του διαστήματος υλοποίησης, όπως θα οριστικοποιηθεί κατά την ανακοίνωση του διαγωνισμού. Κατά την εκτέλεση του έργου, θα συνεργαστεί με τους Αναδόχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, προκειμένου για την απρόσκοπτη εκτέλεσή του.
Ερώτηση
Δεν είναι σαφής η συνολική διάρκεια του τμήματος κάθε έργου (δύο ή τέσσερις μήνες).  Επισυνάπτονται σχετικά τμήματα από το κείμενο προς διαβούλευση. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τις διευκρινήσεις σας στο ανωτέρω θέμα.
Απάντηση
Εκ παραδρομής, το κείμενο της διαβούλευσης περιείχε διαφορετική πληροφορία για τη διάρκεια κάθε τμήματος του έργου σε διαφορετικά σημεία.
Η οριστική διάρκεια του τμήματος κάθε έργου, όπως θα οριστεί κατά την ανακοίνωση του διαγωνισμού, ανέρχεται σε ένα και μισό (1,5) μήνες.