Παράταση Διαγωνισμού – Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.»

13Μάι15

Νέα ημερομηνία κατάθεσης και ανοίγματος προσφορών

Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 26/6 και ανοίγματος 2/7.

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.» στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23/06/2015 και ώρα 17:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο http://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:10234) και εδώ.