Διαβούλευση Διαγωνισμού για την «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Υποέργου 3 «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»
 
Ανακοίνωση
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα επίσκεψης των χώρων του κέντρου δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Πέμπτη 26/2 και ώρες 10:00 – 14:00, κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα έργου της ΕΔΕΤ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail: rfp-hospitals-yp3@lists.grnet.gr
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής Παρασκευή 20/2 και 15.00.
 
Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του κέντρου δεδομένων και της υποδομής φιλοξενίας του υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού για τα δημόσια νοσοκομεία. Ο χώρος που θα διαμορφωθεί έχει παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από Πανεπιστήμιο Κρήτης. Για την φιλοξενία του υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού, το κέντρο δεδομένων θα διαθέτει τις παρακάτω κατάλληλες υποδομές:
• Υποδομή κλιματισμού: θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού για την διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του χώρου στα επιθυμητά επίπεδα και την κάλυψη του 100% του θερμικού φορτίου που παράγεται από τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό.
• Ηλεκτρολογική Υποδομή: θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας και διανομής ισχύος προς τον εξοπλισμό, καθώς και αναβάθμιση των κεντρικών παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που θα προστατεύει τον κόμβο όταν θα υπάρχει διακοπή ή ακατάλληλη ηλεκτροδότηση από το δίκτυο κοινής ωφελείας.
• Διαμόρφωση χώρου: θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων για την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Τα ικριώματα θα ακολουθούν το πρότυπο των 19″ πλάτους και ο χώρος που θα εγκατασταθούν θα διαθέτει ψευδοπάτωμα για την όδευση των Η/Μ δικτύων και της δομημένης καλωδίωσης.
• Φυσική Ασφάλεια χώρου: θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φυσικής ασφάλειας όπως σύστημα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης, σύστημα συναγερμού, σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV), σύστημα ανίχνευσης και απορροής υδάτων κλπ
Λόγω της κρισιμότητας της υποδομής, θα εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και ανάνηψή του από σφάλμα με εφεδρικό εξοπλισμό σε αναμονή. Επίσης, τα συστήματα θα ενσωματώνουν – όπου είναι αυτό εφικτό – νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς και του συνολικού λειτουργικού κόστους. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης της υποδομής, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης παραμέτρων λειτουργίας και αποστολή προειδοποιήσεων σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή κρίσιμων βλαβών.
Το σύνολο του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί θα συνοδεύεται από δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 06/03/2015 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα
ή με χρήση fax στο +30 210 – 7474490
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rfp-hospitals-yp3@lists.grnet.gr 
 
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ