Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων» σε πέντε (5) τμήματα.

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων» σε πέντε (5) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα». Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Τμήμα Α και η χαμηλότερη τιμή για τα Τμήματα Β, Γ, Δ και Ε.
Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 24/11/2014. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ.